skip to main text

3PL (Dịch vụ Logistics Bên Thứ Ba)

Có hai quan điểm khá rộng về định nghĩa 3PL (Dịch vụ Logistics Bên thứ ba). Thứ nhất, 3PL có nghĩa là việc thuê một công ty chuyên về logistics bên ngoài cung cấp các dịch vụ logistics trước đây do công ty trực tiếp điều hành. Thứ hai, đây cũng là một loại hình chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống logistics thông qua liên minh chiến lược với các công ty logistics chuyên biệt. Định nghĩa cũng có thể được phân loại tùy thuộc vào đại diện hoạt động logistics của công ty theo như mô tả bên dưới. Thứ nhất, nếu công ty có đơn vị logistics riêng và tự thực hiện các hoạt động logistics, thì mô hình này được gọi là logistics tự cấp (1PL). Thứ hai, nếu công ty tách đơn vị logistics của mình thành một công ty con độc lập, thì mô hình này được gọi là Dịch vụ Logistics Bên thứ hai (2PL). Thứ ba, nếu công ty thuê một công ty chuyên về logistics bên ngoài cung cấp các dịch vụ logistics, mô hình này được gọi là Dịch vụ Logistics Bên thứ ba (3PL). Thuật ngữ 3PL được sử dụng phổ biến vào cuối những năm 1980. Thuật ngữ này nhanh chóng được chú ý đến trong ngành sau khi thuật ngữ nhà cung cấp bên thứ ba lần đầu tiên được sử dụng trong một cuộc khảo sát về hoạt động logistics được thực hiện đối với các chủ hàng của Hiệp hội các Nhà chuyên nghiệp về Quản trị Chuỗi cung ứng (CLM) vào năm 1988. Theo định nghĩa của CLM, bên thứ ba có nghĩa là đại lý hoặc trung gian trong kênh logistics có mối quan hệ tạm thời hoặc lâu dài với các chủ thể khác trong kênh logistics. Ngoài ra, quá trình cung cấp một dịch vụ nhất định theo thỏa thuận chung giữa chủ hàng và một hoặc nhiều bên thứ ba với mức chi phí nhất định trong khoảng thời gian nhất định được gọi là dịch vụ logistics bên thứ ba hoặc dịch vụ logistics theo hợp đồng (CLM, 1989).
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up