skip to main text

Thông báo Hàng đến (AN)

Sau khi bên xuất hàng bốc hàng lên, công ty vận tải biển thông báo cho bên nhập hàng có tên trong mục Bên nhận thông báo hàng đến của vận đơn rằng hàng hóa đã đến cảng nhập khẩu. Thông báo này được gọi là "Thông báo Hàng đến" hoặc "Địa chỉ Nhận Thông báo Hàng đến". Thông báo này khác với "Thông báo Gửi hàng", là thông báo từ ngân hàng gửi cho bên nhập hàng về việc chứng từ vận tải đã đến. Thông báo hàng đến từ công ty vận tải biển bao gồm số vận đơn, mô tả hàng hóa, trọng lượng và ngày dự kiến tàu chính chở hàng đến. Sau khi bên nhập hàng nhận được thông báo hàng đến, bên nhận hàng sẽ làm thủ tục thông quan nhập khẩu để nhận hàng. Thủ tục thông quan cần có một bản sao vận đơn do bên xuất hàng cung cấp tại thời điểm gửi hàng và để nhận hàng từ công ty vận tải biển, bên nhập hàng phải thanh toán giá nhập khẩu cho ngân hàng đã mở thư tín dụng nhập khẩu và nhận chứng từ giao hàng gốc, sau đó xuất trình cho công ty vận tải biển hoặc đại lý hãng tàu và nhận lệnh giao hàng (D/O). Nếu bên nhập hàng nhận được thông báo hàng đến từ công ty vận tải biển nhưng chứng từ vận tải gốc chưa đến ngân hàng thì có thể yêu cầu ngân hàng mở thư bảo lãnh (L/G) cho hàng hóa nhập khẩu. Để làm được điều này, bên nhập hàng phải đính kèm thông báo hàng đến đã được công ty vận tải biển xác nhận trên bản sao vận đơn vào đơn xin cấp thư bảo lãnh để xác nhận hàng đã đến với ngân hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up