skip to main text

ASN (Thông báo trước vận chuyển)

Thông báo trước vận chuyển (ASN) là thông báo gửi dữ liệu giao hàng trước. Dựa vào thông tin này, các nhà cung cấp có thể đơn giản hóa việc kiểm tra và nhanh chóng lập kế hoạch cho các quy trình tiếp theo. Khi vận chuyển hàng hóa, thông báo trước vận chuyển sẽ thông báo nội dung vận chuyển trước khi hàng đến. Nhờ tiêu chuẩn hóa trạm xếp/dỡ hàng tại điểm đến, đảm bảo diện tích kho hàng, cập cảng, v.v., nên có thể thực hiện các hoạt động bốc xếp hàng hóa hiệu quả.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up