skip to main text

Hệ thống Xuất khẩu Tự động (AES)

Hệ thống Xuất khẩu Tự động (AES) là nền tảng trực tuyến do Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cung cấp để xử lý tờ khai xuất khẩu điện tử đối với hàng hóa được xuất khẩu từ Hoa Kỳ. Thông qua hệ thống này, các bên xuất hàng có thể lập và gửi tờ khai xuất khẩu, và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ sẽ xem xét các tờ khai đó để quyết định có chấp nhận hàng hóa xuất khẩu không. Hệ thống Xuất khẩu Tự động là quy trình cần thiết để tuân thủ các quy định và luật liên quan đến xuất khẩu và áp dụng với tất cả hàng hóa được xuất khẩu từ Hoa Kỳ. Các bên xuất hàng có thể gửi tờ khai xuất khẩu điện tử thông qua AES, giúp giảm bớt rắc rối trong quá trình lập và gửi chứng từ bằng giấy, đồng thời giúp xử lý tờ khai xuất khẩu nhanh hơn và chính xác hơn.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up