skip to main text

BAF (Phụ phí Biến động Giá Nhiên liệu)

Phụ phí Biến động Giá Nhiên liệu (BAF) là phụ phí áp dụng đối với cước vận chuyển trên mỗi tấn do chi phí vận hành tăng do giá nhiên liệu tăng. Đây là chênh lệch về chi phí được tính vào mỗi tấn hàng hóa khi vận chuyển giữa các khu vực phải sử dụng dầu nhiên liệu với mức giá cao hơn mức nhất định hoặc cao hơn mức giá thông thường hoặc chi phí nhiên liệu ở mức bất thường.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up