skip to main text

Hối phiếu

Hối phiếu là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng chứng từ do người ký phát lập để yêu cầu người bị ký phát thanh toán một số tiền nhất định cho người nắm giữ hối phiếu hoặc người nhận chuyển nhượng của người nắm giữ hối phiếu vào một ngày cụ thể. Hối phiếu thường được sử dụng khi bên mua và bên bán ở các quốc gia khác nhau hoặc sử dụng các loại tiền tệ khác nhau và cung cấp bảo lãnh thanh toán cho bên bán. Bên bán có thể nộp Hối phiếu cho ngân hàng, sau đó ngân hàng sẽ thanh toán cho bên bán số tiền quy định vào ngày đã thỏa thuận, đồng thời bên mua phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho ngân hàng. Ngoài là hình thức thanh toán an toàn, Hối phiếu cũng có thể được sử dụng để cấp vốn cho các giao dịch thương mại, vì bên bán có thể bán Hối phiếu cho bên thứ ba, sau đó bên thứ ba sẽ trả cho bên bán giá trị của Hối phiếu sau khi trừ đi một khoản phí.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up