skip to main text

Hủy chuyến

Hủy chuyến là việc công ty vận tải biển tạm thời hủy hoạt động của tàu theo lịch trình, vốn đã được lên kế hoạch hoạt động theo lịch trình định trước. Việc này thường nhằm mục đích cân bằng cung và cầu của dịch vụ vận tải biển. Ví dụ, khi nhu cầu xuất khẩu ở một khu vực cụ thể thấp hơn dự kiến, công ty vận tải biển có thể tạm thời hủy hoạt động của tàu để giảm chi phí vận hành không cần thiết.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up