skip to main text

Vận chuyển hàng bao kiện

Vận chuyển hàng bao kiện là quá trình phân tách và bốc xếp số lượng lớn hàng hóa thành các đơn vị nhỏ hơn để vận chuyển. Ví dụ, vận chuyển hàng bao kiện liên quan đến việc tháo dỡ và phân tách hàng hóa đã được bốc với số lượng lớn lên tàu và vận chuyển trong các pallet hoặc thùng nhỏ hơn. Phương thức này rất hữu ích khi cần vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhưng số hàng hóa nay có điểm đến hoặc mục đích khác nhau. Sử dụng phương thức 'vận chuyển hàng bao kiện', hàng hóa có thể được vận chuyển đến nhiều điểm đến hoặc được bốc xếp phù hợp khi đến nơi. Đây cũng là cách tương đối hiệu quả để vận chuyển hàng hóa.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up