skip to main text

Tín chỉ Carbon

Tín chỉ carbon là quyền cho phép các quốc gia phát triển theo Nghị định thư Kyoto phát thải thêm khí nhà kính trong trường hợp lắp đặt các cơ sở giảm khí nhà kính ở các quốc gia đang phát triển. Theo Nghị định thư Kyoto, các quốc gia bắt buộc phải giảm trung bình 5% lượng khí thải carbon dioxide so với mức phát thải năm 1990 trong thời gian từ 2008 đến 2012. Do đó, các công ty sử dụng nhiều năng lượng ở các quốc gia này phải tuân thủ các quy định về phát thải. Các công ty có lượng phát thải carbon cao, chẳng hạn như nhà máy hóa dầu hoặc nhà máy điện, phải giảm lượng phát thải hoặc mua tín chỉ carbon từ các công ty có quyền phát thải nhiều hơn. Tín chỉ carbon có thể được chia thành Đơn vị Khối lượng Cho phép (AAU), là sự phân bổ nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính theo quốc gia của các quốc gia phát triển theo Nghị định thư Kyoto, Hạn mức cho phép của Liên minh Châu Âu (EUA), là sự phân bổ do Chương trình Mua bán Phát thải của Liên minh Châu Âu (EU ETS) quy định, Kết quả Giảm Phát thải được Chứng nhận (CER), là lượng giảm khí nhà kính thông qua Cơ chế Phát triển sạch (CDM), Đơn vị Giảm Phát thải (ERU), là lượng giảm khí nhà kính thông qua cơ chế Đồng Thực hiện (JI), và Đơn vị Loại bỏ (RMU), là lượng hấp thụ khí nhà kính thông qua các dự án trồng rừng và tái trồng rừng ở các quốc gia có nghĩa vụ giảm khí nhà kính theo Nghị định thư Kyoto.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up