skip to main text

Carbon trung tính

Carbon Trung tính là quá trình bù đắp lượng phát thải khí nhà kính (carbon) để làm cho lượng phát thải ròng bằng không bằng cách tính toán lượng phát thải khí nhà kính và đầu tư vào các cơ sở năng lượng thay thế các nhà máy điện than hoặc dầu, hoặc bằng cách trồng cây để hấp thụ khí thải.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up