skip to main text

Bù đắp Carbon

Bù đắp Carbon là quá trình bù đắp lượng phát thải khí nhà kính do một hoạt động cụ thể gây ra bằng cách trả mức chi phí tương ứng hoặc tham gia các hoạt động giảm thiểu thông qua việc đầu tư trực tiếp vào các dự án giảm thiểu hoặc mua tín chỉ carbon do các dự án giảm thiểu phát hành.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up