skip to main text

Đơn Bảo hiểm Hàng hóa

Đơn Bảo hiểm Hàng hóa là chứng từ xác nhận bảo hiểm do công ty bảo hiểm cấp để bồi thường những tổn thất phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Chứng từ này được sử dụng làm tài sản thế chấp và việc thanh toán được thực hiện thông qua việc các ngân hàng giành được chiết khấu.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up