skip to main text

Bản Kê khai Hàng hóa

Bản Kê khai Hàng hóa là chứng từ ghi lại thông tin chi tiết về hàng hóa đang được vận chuyển trên phương tiện vận chuyển trong ngành logistics, chẳng hạn như tàu, máy bay hoặc xe tải. Bản Kê khai Hàng hóa gồm các thông tin như xuất xứ, điểm đến, khối lượng, thể tích và số lượng hàng hóa. Bản Kê khai Hàng hóa là chứng từ quan trọng để vận chuyển an toàn và thông quan hàng hóa, vì chứng từ này giúp cán bộ hải quan và nhân viên logistics xác minh tính hợp pháp và nội dung của hàng hóa được vận chuyển. Bản Kê khai Hàng hóa cũng được sử dụng để theo dõi và quản lý hàng hóa.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up