skip to main text

Vận chuyển

Vận chuyển là các hoạt động di chuyển trong không gian từ nơi sản xuất (cung) và điểm đến (cầu) của người hoặc hàng hóa sử dụng các phương thức vận chuyển như ô tô, đường sắt, tàu và máy bay để điều chỉnh khoảng cách trong không gian và giảm khoảng cách thời gian.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up