skip to main text

Hãng vận tải

Hãng vận tải là công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải trong lĩnh vực logistics. Hãng vận tải có các phương tiện vận tải (như tàu, máy bay, xe tải, v.v.) và cung cấp các dịch vụ vận tải. Hãng vận tải cung cấp các phương thức và đưa ra tuyến đường vận chuyển phù hợp theo yêu cầu của khách hàng và cung cấp bảo hiểm phù hợp để vận chuyển hàng hóa an toàn. Hãng vận tải cũng chịu trách nhiệm về các tai nạn hoặc trường hợp chậm trễ xảy ra trong quá trình vận chuyển và ký kết hợp đồng vận tải với khách hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up