skip to main text

M3 (Mét khối)

M3 (Mét khối) là đơn vị dùng để đo mức không gian chiếm chỗ của hàng hóa. Một M3 tương ứng với không gian có kích thước 1 mét x 1 mét x 1 mét và đơn vị này được sử dụng để đo kích thước của thùng đựng hàng, container hoặc phương tiện. Đây là một phần thông tin quan trọng để tính toán chi phí vận chuyển và lập kế hoạch logistics.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up