skip to main text

Giấy Xác nhận Tờ khai Nhập khẩu

Giấy Xác nhận Tờ khai Nhập khẩu là chứng từ xác nhận đã hoàn thành và nộp tờ khai nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định. Giấy Xác nhận Tờ khai Nhập khẩu do cơ quan hải quan tại quốc gia đến cấp và thường gồm các thông tin như tên và địa chỉ của bên nhập hàng, ngày lập tờ khai nhập khẩu và mô tả hàng hóa nhập khẩu. Giấy xác nhận cũng có thể có thông tin về giá trị của hàng hóa nhập khẩu, các loại thuế và nghĩa vụ áp dụng cũng như bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác thường yêu cầu Giấy Xác nhận Tờ khai Nhập khẩu khi xử lý các khoản thanh toán liên quan đến giao dịch thương mại quốc tế. Chứng từ này là bằng chứng cho thấy hàng hóa nhập khẩu đã được khai báo với cơ quan hải quan tại quốc gia đến và có thể giúp ngăn chặn các hoạt động gian lận liên quan đến thương mại quốc tế.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up