skip to main text

Trọng lượng Tính cước

Trọng lượng Tính cước là trọng lượng cơ bản khi tính cước vận tải hàng không. Thông thường, trọng lượng lớn hơn giữa trọng lượng cả bì và trọng lượng thể tích (6.000㎤ =1 KG) của hàng hóa được tính là trọng lượng tính cước.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up