skip to main text

Chuỗi cung ứng lạnh

Chuỗi cung ứng lạnh là quy trình vận chuyển và lưu trữ an toàn các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ (chẳng hạn như dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm) trong khi vẫn duy trì giới hạn nhiệt độ cụ thể. Chuỗi cung ứng lạnh liên quan đến việc kiểm soát và giám sát chính xác nhiệt độ trong suốt quá trình phân phối để duy trì chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Việc này đòi hỏi phải có cơ sở bảo quản và phương tiện vận chuyển thích hợp, thiết bị kiểm soát nhiệt độ và hệ thống giám sát. Chuỗi cung ứng lạnh giúp ngăn ngừa hư hỏng, nhiễm bẩn và giảm hiệu quả của sản phẩm, đảm bảo người tiêu dùng nhận được sản phẩm an toàn và đáng tin cậy.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up