skip to main text

Hãng vận tải công cộng

Hãng vận tải công cộng là nhà cung cấp dịch vụ vận tải cung cấp dịch vụ vận tải cho người dân. Điều này có nghĩa là bất kỳ chủ hàng hoặc cá nhân nào cũng có thể sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Các hãng vận tải công cộng duy trì các tuyến đường và mức giá chung và vận chuyển hàng hóa bằng các phương thức vận tải khác nhau.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up