skip to main text

Bên nhận hàng

Bên nhận hàng là người nhận hàng hóa ghi trên vận đơn hàng không để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Bên nhận hàng thường là người nhận hàng hóa và chịu trách nhiệm nhận, kiểm tra và ký nhận lô hàng. Thông tin bên nhận hàng thường do chủ hàng hoặc bên bán hàng cung cấp tại thời điểm gửi hàng. Thông tin này gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của bên nhận hàng, được công ty logistics sử dụng để điều phối việc giao hàng. Bên nhận hàng chịu một số trách nhiệm nhất định khi tiếp nhận lô hàng, chẳng hạn như kiểm tra hàng hóa xem có bị hư hỏng hoặc sai lệch không và báo cáo mọi vấn đề cho công ty logistics. Nếu lô hàng không được giao trực tiếp cho bên nhận hàng mà thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như công ty giao nhận vận chuyển hoặc đại lý hải quan, thì bên nhận hàng phải cung cấp hướng dẫn cho công ty logistics về địa điểm giao hàng cuối cùng và thông tin liên lạc của bên thứ ba.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up