skip to main text

Gửi hàng

Gửi hàng là việc bên bán giao hàng tồn kho cho bên thứ ba được gọi là bên nhận hàng trong thời gian trước khi giao hàng cho khách hàng. Bên nhận hàng giữ sản phẩm và giao cho khách hàng khi có yêu cầu, còn bên bán giữ quyền sở hữu và chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm. Bên nhận hàng thực hiện các dịch vụ như bảo quản, vận chuyển, giao nhận và được trả công theo các điều kiện quy định trong hợp đồng với bên bán.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up