skip to main text

Phiếu gửi hàng

Phiếu gửi hàng là chứng từ nêu rõ hàng hóa sẽ được vận chuyển đến cảng gửi hàng và do bên gửi hàng lập. Chứng từ này có chữ ký và con dấu của hãng vận tải nội địa nhận hàng. Các mục ghi trên chứng từ gồm tên, loại, số lượng, địa chỉ nơi đến, phương thức thanh toán, nhận hàng, phí và ngày lập.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up