skip to main text

Bên gửi hàng

Bên gửi hàng là người hoặc công ty gửi hàng hóa để vận chuyển hoặc giao hàng. Nói cách khác, bên gửi hàng là người hoặc công ty gửi hàng hóa sau khi bán hoặc nhằm mục đích gửi hàng. Bên gửi hàng là người gửi hàng hóa từ điểm xuất phát trong quy trình logistics và thường được quy định trong hợp đồng vận chuyển. Bên gửi hàng chịu chi phí vận chuyển, đóng gói và chuẩn bị lô hàng, đồng thời xử lý các công việc như tờ khai xuất khẩu. Đây là thuật ngữ được sử dụng đồng nghĩa với "chủ hàng" và trái nghĩa với bên nhận hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up