skip to main text

Chế độ Suất cước Hợp đồng

Chế độ Suất cước Hợp đồng còn được gọi là Chế độ Vận phí Hai giá. Chế độ Suất cước Hợp đồng quy định cước hợp đồng và cước ngoài hợp đồng thành giá cước tiêu chuẩn của liên minh, trong đó chủ hàng chỉ giao hàng cho các tàu liên minh. Giá cước thấp được áp dụng khi có hợp đồng và giá cước cao được áp dụng khi không có hợp đồng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up