skip to main text

Cơ quan Hải quan

Cơ quan Hải quan là cơ quan chính phủ quản lý việc nhập khẩu hàng hóa vào một quốc gia và áp đặt thuế nhập khẩu và hải quan. Cơ quan này chịu trách nhiệm kiểm tra hải quan để giám sát biên giới và ngăn chặn các hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Cơ quan Hải quan thực hiện các thủ tục khai báo và thông quan hàng nhập khẩu, thu thuế và các loại thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, kiểm soát việc nhập xuất hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan Hải quan cũng bảo vệ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của hàng hóa nhập khẩu và khám xét và thu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu bất hợp pháp để đảm bảo an toàn cho đất nước và công dân. Ngoài ra, Cơ quan Hải quan cũng giám sát việc tuân thủ các hiệp định thương mại quốc tế, thu thập thông tin về các thông lệ thương mại quốc tế, thiết lập và quản lý các quy định hành chính như thuế quan, thông quan và các quy định về tiền tệ đối với hàng xuất nhập khẩu.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up