skip to main text

Giấy cam kết nộp thuế (Tại kho Hải quan)

Giấy cam kết nộp thuế (Tại kho Hải quan) thường chỉ việc hoãn thuế hoặc không nộp thuế. Tuy nhiên, hàng miễn thuế cũng được coi là sản phẩm ngoại quan hoặc hàng ngoại quan trước khi thông quan nhập khẩu. Vì vậy, nói một cách chính xác, giấy cam kết nộp thuế chỉ tình trạng giấy phép nhập khẩu chưa đầy đủ.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up