skip to main text

Đại lý Hải quan

Đại lý Hải quan là chuyên gia xử lý quy trình thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu trong thương mại quốc tế. Đại lý Hải quan chuyên xử lý các loại thuế, giấy phép xuất/nhập khẩu và các chứng từ liên quan đến thương mại quốc tế khác, đồng thời là trung gian thông tin liên lạc và đàm phán với cơ quan hải quan.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up