skip to main text

Thông quan

Thông quan là quá trình thông qua cơ quan hải quan thích hợp sau khi thực hiện các thủ tục thông thường để xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa. Hàng hóa nhập khẩu phải được xử lý hàng hóa nội địa theo luật hải quan, trong khi hàng hóa xuất khẩu phải được xử lý hàng hóa nước ngoài.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up