skip to main text

Thuế quan

Thuế là thuế đánh vào sản phẩm xuất khẩu hoặc nhập khẩu, và Thuế quan là thuế đánh vào sản phẩm nhập khẩu. Theo nghĩa rộng, thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa đi qua biên giới hoặc khu vực nội địa. Hiện nay, hầu như không có quốc gia nào đánh thuế nội địa nên theo nghĩa hẹp, thuế là thuế quan biên giới hoặc thuế quan bên ngoài. Thuế quan biên giới; được chia thành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế quá cảnh. Thuế xuất khẩu được áp dụng đối với các sản phẩm xuất khẩu, thuế nhập khẩu được áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu và thuế quá cảnh được áp dụng đối với hàng hóa chỉ đi qua biên giới. Ngày nay, khi phát triển xuất khẩu là ưu tiên cấp bách, nhiều quốc gia bắt đầu cấm thuế xuất khẩu và thuế quá cảnh vì các loại thuế này cản trở xuất khẩu. Ngoài ra còn có các loại thuế khác được phân loại dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ, thuế quan được phân loại thành các loại sau khi xem xét mục đích áp đặt: Thuế quan bảo hộ để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước, thuế quan tài chính hoặc thuế quan trả đũa đối với doanh thu tài chính và thuế quan được áp dụng do đàm phán trong quan hệ nước ngoài, v.v. Dựa trên tiêu chuẩn của thuế quan, thuế quan được chia thành thuế quan theo đơn giá hàng, thuế quan cụ thể, thuế quan thay thế, thuế quan phụ thu, thuế quan theo mùa, thuế quan trọng tải, hạn ngạch thuế quan và thuế quan liên hợp. Các loại thuế hiện hành ở Hàn Quốc chủ yếu là thuế tính theo đơn giá hàng và đánh thuế nhập khẩu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up