skip to main text

Nhập cảnh

Nhập cảnh là quá trình hoàn thành các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Quá trình này được thực hiện tại cơ quan hải quan của quốc gia nhập khẩu hoặc xuất khẩu và phải tuân thủ các quy định có liên quan như thuế quan, thuế giá trị gia tăng, các quy định và hạn chế nhập khẩu, v.v. Đối với sản phẩm xuất khẩu, bên xuất hàng phải cung cấp thông tin sản phẩm và làm thủ tục xuất khẩu với cán bộ hải quan tại cửa ra hải quan. Mặt khác, đối với sản phẩm nhập khẩu, bên nhập hàng phải cung cấp thông tin về sản phẩm, nộp thuế quan và thuế giá trị gia tăng tại quốc gia nhập khẩu, đồng thời nộp các chứng từ liên quan cho cơ quan hải quan.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up