skip to main text

Bản Kê khai Hải quan

Bản Kê khai Hải quan là chứng từ có danh sách tất cả hàng hóa được nhập khẩu bằng một phương thức vận tải cụ thể. Các cán bộ hải quan sử dụng chứng từ này để áp dụng các quy định và thuế nhập khẩu. Bản Kê khai Hải quan thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa thông qua các phương thức như tàu, máy bay, xe tải và đường sắt. Bản Kê khai Hải quan nộp cho hải quan gồm các thông tin như chi tiết sản phẩm, số lượng, giá trị, xuất xứ và điểm đến.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up