skip to main text

Trị giá hải quan

Trị giá hải quan là một loạt các thủ tục và phương pháp xác định chi phí của sản phẩm nhập khẩu (giá tính thuế) phải chịu thuế quan theo đơn giá hàng đối với hàng nhập khẩu một cách hợp lý nhất.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up