skip to main text

Hàng nguy hiểm, Hàng hóa nguy hiểm

Hàng nguy hiểm hoặc Hàng hóa nguy hiểm là hàng hóa, chẳng hạn như xăng, chất nổ, khí đốt, axit sunfuric, axit nitric, quặng uranium, v.v., cần được đặc biệt chú ý và đề phòng khi xử lý do có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người và động vật.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up