skip to main text

Lệnh giao hàng (D/O)

Lệnh giao hàng (D/O) được sử dụng để chuyển giao một phần hàng hóa đang quá cảnh. Lệnh giao hàng có thể do người giữ vận đơn và chủ tàu cấp. Nếu lệnh giao hàng do người giữ vận đơn cấp, lệnh giao hàng chỉ thị giao hàng cho chủ tàu hoặc người xếp dỡ hàng hóa tại cảng dỡ hàng. Người giữ lệnh giao hàng không thể yêu cầu giao hàng trừ khi chủ vận đơn hoặc người xếp dỡ hàng hóa đã ký hậu chứng từ, trừ một số trường hợp nhất định. Nếu do chủ tàu cấp thì lệnh giao hàng chỉ thị cho thuyền trưởng hoặc đại lý giao hàng, và người giữ lệnh giao hàng có thể yêu cầu thuyền trưởng giao hàng. Lệnh giao hàng là một loại chứng từ hướng dẫn và khác với B/O là yêu cầu vận chuyển.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up