skip to main text

Phí lưu bãi

Phí lưu bãi là các khoản phí phát sinh khi hãng vận tải giữ hàng của khách hàng lâu hơn thời gian đã thỏa thuận. Đây là khoản phí mà các công ty vận tải biển tính để bù vào thời gian chậm trễ do khách hàng không nhận hàng đúng giờ. Phí lưu bãi được tính theo ngày và có thể khá đắt, tùy thuộc vào thời gian trễ và loại hàng hóa.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up