skip to main text

Dỡ hàng container

Dỡ hàng container là thuật ngữ logistics chỉ quá trình dỡ hàng hoặc tháo dỡ hàng hóa khỏi container vận chuyển. Quá trình này gồm dỡ hàng hóa ra khỏi container, kiểm tra xem có hư hỏng hoặc sai lệch nào không, và phân loại hàng hóa theo điểm đến hoặc các yêu cầu cụ thể khác. Dỡ hàng container cũng bao gồm đóng gói lại hàng hóa thành các đơn vị hoặc pallet nhỏ hơn, dán nhãn và mã vạch cho hàng hóa, đồng thời chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đến điểm đến cuối cùng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up