skip to main text

Trung tâm phân phối

Trung tâm phân phối là cơ sở và kho logistics thực hiện các chức năng như bốc/ dỡ hàng, lưu trữ, vận chuyển và giao hàng trong quá trình lưu trữ hàng tồn kho để cung cấp các dịch vụ liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng. Không giống như nhà kho chỉ có chức năng lưu trữ đơn thuần, trung tâm phân phối là cơ sở trung gian giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng trong quá trình phân phối hàng hóa có nhiều nhà cung cấp và người yêu cầu, đưa vào hệ thống và tối ưu hóa những nhà cung cấp và người yêu cầu để đạt hiệu quả. Trung tâm phân phối cũng thực hiện chức năng bổ sung hàng hóa cho trung tâm giao hàng và nhằm mục đích sắp xếp hợp lý việc vận chuyển và giao hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up