skip to main text

Vận tải đường ngắn

Vận tải đường ngắn là việc vận chuyển hàng hóa hoặc container quãng đường ngắn từ cảng hoặc kho đến một địa điểm khác, thường sử dụng xe tải hoặc các phương tiện di chuyển quãng đường ngắn khác. Vận tải đường ngắn là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics, đặc biệt là để vận chuyển hiệu quả hàng hóa từ cảng đến kho và từ kho đến khách hàng. Các hoạt động vận tải đường ngắn rất nhạy cảm về thời gian và cần lập kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo định tuyến và lập lịch trình tối ưu.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up