skip to main text

Miễn thuế

Miễn thuế là việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc đồ dùng cá nhân của khách du lịch, theo một số điều kiện đáp ứng yêu cầu. Miễn trừ này thường được cấp cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như viện trợ nhân đạo, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động khác được coi là vì lợi ích cộng đồng. Chính phủ các nước thường áp dụng các khoản miễn thuế như một cách để thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế, và miễn thuế có thể là một yếu tố quan trọng trong việc xác định khả năng cạnh tranh của một số ngành hoặc sản phẩm. Để đủ điều kiện được miễn thuế, bên nhập hàng hoặc xuất hàng thường phải đáp ứng một số điều kiện nhất định và cung cấp chứng từ để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu miễn thuế.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up