skip to main text

ERP (Hoạch định Tài nguyên Doanh nghiệp)

ERP là khái niệm dùng để chỉ việc quản lý tối ưu mọi nguồn lực của doanh nghiệp thông qua việc tích hợp thông tin. ERP là hệ thống thông tin tích hợp được mở rộng từ MRP (Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu) vào những năm 1970 và MRP II (Hoạch định nguồn lực sản xuất) vào những năm 1980. Gartner lần đầu sử dụng thuật ngữ ERP và thuật ngữ này dựa trên ý tưởng không thể đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến sản xuất mà không xem xét đồng thời các hệ thống cung cấp trên/dưới như công ty khách hàng và nhà thầu phụ cũng như công việc của các bộ phận liên quan trong công ty, chẳng hạn như thiết kế, bán hàng và kế toán chi phí. Từ góc độ cấu trúc hệ thống và thuận tiện cho người dùng, ERP là hệ thống hạn chế tối đa tính không linh hoạt, nhược điểm của MRP và MRP II hiện có. Từ quan điểm công nghệ, ERP là một hệ thống mở phi tập trung áp dụng các công nghệ mới bao gồm công nghệ hướng đối tượng và xử lý dữ liệu phân tán, kiến trúc mở, phân quyền, v.v.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up