skip to main text

Ngoại lệ

Ngoại lệ là sự kiện hoặc tình huống khác với quy trình thông thường hoặc dự kiến. Ngoại lệ có thể là sự chậm trễ, hư hỏng, tổn thất hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hoặc bốc xếp hàng hóa cần được đặc biệt chú ý hoặc hành động để giải quyết.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up