skip to main text

Mã số Phân loại Kiểm soát Xuất khẩu (ECCN)

ECCN (Mã số Phân loại Kiểm soát Xuất khẩu) là mã số phân loại kiểm soát được quản lý tại Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chiến lược phục vụ hai mục đích.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up