skip to main text

Tờ khai Xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu là thủ tục hành chính xuất khẩu hợp pháp hàng hóa trong nước ra nước ngoài theo đúng thủ tục. Tờ khai xuất khẩu là thủ tục cơ quan hải quan yêu cầu và được sử dụng để kiểm soát và giám sát việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới quốc tế. Tờ khai xuất khẩu gồm các thông tin chi tiết về bên xuất hàng, bên nhận hàng, hàng hóa xuất khẩu và quốc gia đến. Thông tin được cung cấp trên tờ khai xuất khẩu giúp các cán bộ hải quan xác minh tính chính xác của các thông tin lô hàng, tính các khoản thuế áp dụng và xác định các vấn đề an ninh hoặc quy định cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Tờ khai xuất khẩu có thể được khai dưới dạng điện tử hoặc trên giấy tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia xuất khẩu và quốc gia đến. Bên xuất hàng hoặc đại lý được ủy quyền chịu trách nhiệm nộp tờ khai xuất khẩu và đảm bảo tất cả các thông tin cần thiết đều chính xác và đầy đủ.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up