skip to main text

Giấy phép xuất khẩu

Giấy phép xuất khẩu là giấy phép quốc gia cần thiết để xuất khẩu một số sản phẩm hoặc công nghệ tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu ở một số quốc gia. Nếu không có giấy phép xuất khẩu, cấm xuất khẩu sản phẩm hoặc công nghệ. Do đó, khi lập kế hoạch xuất khẩu trong lĩnh vực logistics quốc tế, điều quan trọng là phải kiểm tra các quy định kiểm soát xuất khẩu của quốc gia đến và xin giấy phép xuất khẩu cần thiết nếu được yêu cầu.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up