skip to main text

Đại diện tài chính

Đại diện tài chính là người đại diện hỗ trợ các công ty hoặc cá nhân hoạt động kinh doanh hoặc cư trú ở nước ngoài trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế áp dụng trong nước. Ví dụ: nếu công ty có trụ sở chính ở nước ngoài hoạt động kinh doanh trong nước và cần nộp các loại thuế như Thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc Thuế thu nhập doanh nghiệp, thì công ty đó cần chỉ định một đại diện tài chính ở trong nước. Đại diện tài chính là người đại diện cho công ty, xử lý các tờ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế cần thiết bằng cách làm việc với cơ quan thuế địa phương.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up