skip to main text

FOB (Giao hàng trên tàu)

FOB (Giao hàng trên tàu) là thuật ngữ thương mại được sử dụng trong thương mại quốc tế, có nghĩa là bên bán chịu trách nhiệm đối với hàng hóa cho đến khi hàng hóa được chất lên tàu vận chuyển và thông quan xuất khẩu, trong khi bên mua chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển và giao hàng và rủi ro kể từ thời điểm đó trở đi, kể cả đến địa điểm giao hàng. FOB được sử dụng cùng với một cảng giao hàng được chỉ định và bên bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên tàu vận chuyển và thông quan hàng hóa để xuất khẩu. Đây là một trong những điều khoản và điều kiện thương mại.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up