skip to main text

Bất khả kháng

Bất khả kháng là các tình huống hoặc sự kiện bất ngờ gây chậm trễ, dẫn đến việc không thực hiện nghĩa vụ, tổn thất hoặc các vấn đề khác trong quy trình logistics. Ví dụ về các sự kiện Bất khả kháng gồm thiên tai, hỏa hoạn, đình công, tranh chấp chính trị, chiến tranh và các tình huống tương tự. Khi xảy ra sự kiện Bất khả kháng, công ty hoạt động logistics có thể được giải trừ khỏi nghĩa vụ thực hiện trong giới hạn quy định trong hợp đồng. Khi xảy ra sự kiện Bất khả kháng, công ty hoạt động logistics và khách hàng thường tham khảo các điều khoản của hợp đồng và có thể khởi kiện nếu thích hợp.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up