skip to main text

Khu vực Ngoại thương (FTZ)

Khu vực Ngoại thương (FTZ) là khu vực địa lý nhất định tại Hoa Kỳ nơi có thể lưu trữ, bốc dỡ và xử lý hàng hóa nhập khẩu mà không phải chịu thuế quan hoặc các loại thuế khác. FTZ được cho là nằm ngoài lãnh thổ hải quan Hoa Kỳ, có nghĩa là hàng hóa có thể được nhập khẩu vào FTZ mà không cần chính thức vào lãnh thổ hải quan Hoa Kỳ. Điều này có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho các công ty, chẳng hạn như các công ty có thể hoãn nộp thuế quan cho đến khi hàng hóa rời FTZ và vào thị trường Hoa Kỳ, đồng thời tránh thuế hoàn toàn nếu hàng hóa được tái xuất khỏi FTZ. FTZ do Ủy ban Khu vực Ngoại thương Hoa Kỳ quản lý.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up