skip to main text

Giao nhận vận tải

Giao nhận vận tải là hoạt động kinh doanh sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của người khác dưới danh nghĩa và theo tính toán của chính mình. Dịch vụ này sử dụng 2 phương thức vận chuyển trở lên gồm tàu, máy bay, đầu máy toa xe hoặc phương tiện của người khác.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up